ОГЛАС за пријем 18 здравствених радника у радни однос на одређено време

автомобильный онлайн журнал
новости рынка недвижимости
Датум креирања петак, 31 JULY 2020 15:00
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ
Број:      20985/1     
Датум:   31.07.2020. године

На основу члана 7. став 1. тачкка 3.Посебног колективног уговора за здравственеустанове чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе("Сл.гласник РС"бр.96/19, 58/20-Анекс I), Кадровског плана за Клинички центар Ниш број 112-01-31-/2020-02 од 29.01.2020.године, Одлуке директора Клиничког центра Ниш бр. од 31.07.2020. године, као и члана 24. Статута Клиничког центра Ниш, директор Клиничког центра Ниш расписује

 

О  Г  Л  А  С

за пријем18 ЗДРАВСТВЕНИХРАДНИКА у радни однос на одређено времеса пуним радним временом, а најдуже до 24 месеца

 

 

I

            Утврђује се потреба за пријем 18 здравствених радникау радни однос на одређено време са пуним радним временом, а најдуже до 24 месеца, и то:

 

      а)    2 више медицинске сестре–техничараопштег смера,

      б)   13 медицинских сестара-техничара општег смера,

      в)    1 вишег радиолошкогт ехничара,

      г)    1 лабораторијског техничара за потребе Центра за патологију и патолошку анатомију,

      д)    1 вишег санитарнот техничара/санитарно-еколошког инжењера.

           

 II

 

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I су услови који су прописани Законом о раду за заснивање радног односа ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017и 95/18–аутентично тумачење), Правилником о организацији и систематизацији послова Клиничког центра Ниш бр. 12355од 18.04.2018. године и Каталогом радних места Клиничког центра Ниш бр. 12355/1 од 18.04.2018. године.

Услови за заснивање радног односа за послове Iа су:

Услови за заснивање радног односа за послове Iб су:

Услови за заснивање радног односа за послове Iв су:

Услови за заснивање радног односа за послове Iг су:

Услови за заснивање радног односа за послове Iд су:

 

III

 

Уз пријаву на оглас са тачном назнаком за које послове се пријављују, кратком биографијом (CV) са контакт подацима(адреса, број телефона и e-mail) кандидати подносе оверене копије следеће документације:

 

      Решењем директора Клиничког центра Ниш,формираће се Комисија која ће на основу увида у приспелу докуметацију пријављених кандидата одабрати кандидате који испуњавају услове огласа и који ће ући у ужи избор кандидата за пријем у радни однос.

      Одабрани кандидати могу бити позвани на разговор са Комисијом а у циљу давања предлога о избору кандидата.

      Коначну одлуку о избору кандидата за пријем 18 здравствених радникау радни однос на одређено време са пуним радним временом, а најдуже до 24 месеца, донеће директор Клиничког центра Ниш, на основу извештаја Комисије.

 

IV

      Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

 

V

      Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на порталу Националне службе за запошљавање.Оглас ће бити објављен и на интернет страници Клиничког центра Ниш.

 

VI

      Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

VII

      Приложена документација за оглас неће се враћати кандидатима.

 

 

VIII

      Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа, већ ће резултати бити објављени на интернет презентацији Клиничког центра Ниш (www.kcnis.rs).

 

IX

     Пријаве се подносе лично на писарници Клиничког центра Ниш или путемпрепорученепоште на адресу:

 

 

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ,

Булевар дрЗорана Ђинђића бр. 48

СА НАПОМЕНОМ “ЗА ОГЛАС” И НАПОМЕНОМ ЗА КОЈЕ СЕ РАДНО МЕСТО КОНКУРИШЕ

сайт города Винницы
секреты красоты и молодости