ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ 42 ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

автомобильный онлайн журнал
новости рынка недвижимости
Датум креирања понедељак, 05 јун 2017 15:00

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ

Бр.        ___17302/1      

Датум:  05.06.2017. год._

На основу члана 24. Статута Клиничког центра Ниш, члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе("Сл.гласник РС"бр. 1/15), Уредбом о изменама и допунама Уредбе Владе Републике Србије о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Сл.гласник РС"бр. 22/15, 59/15), Закључка 51 Број:112-5003/2017 од 26.05.2017. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и Одлуке директора Клиничког центра Ниш бр. 17302 од 05.06.2017. године, директор Клиничког центрa Ниш расписује

 

 

О  Г  Л  А  С

ЗА ПРИЈЕМ 42 ЗДРАВСТВЕНА РАДНИКА У РАДНИ ОДНОС

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ

 

I

Оглашава се потреба за пријем 42 здравственa радника у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и то:

а) 5 виших медицинских сестара-техничарa ради попуне радног места виша медицинска сестра-техничар за потребе организационих јединица у Клиничком центру Ниш;

б) 1 вишег физиотерапеута ради попуне радног места виши физиотерапеут за потребе организационе јединице у Клиничком центру Ниш;

в) 26 медицинских сестара-техничара ради попуне радног места медицинска сестра-техничар за потребе организационих јединица у Клиничком центру Ниш;

г) 3 медицинскe сестрe за здравствену заштиту деце - педијатријскe сестрe ради попуне радног места медицинска сестра за здравствену заштиту деце - педијатријска сестраза потребе организационих јединица у Клиничком центру Ниш;

д) 2 акушерске сестре ради попуне радног места акушерска сестра за потребе организационе јединице у Клиничком центру Ниш;

ђ) 1 физиотерапеута ради попуне радног места физиотерапеут за потребе организационе јединице у Клиничком центру Ниш;

е) 4 лабораторијских техничара ради попунерадног места лабораторијски техничарза потребе организационе јединице у Клиничком центру Ниш.

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I су услови који су прописани Законом о раду за заснивање радног односа ("Сл. гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/2014) и Правилником оорганизацији исистематизацији послова Клиничког центра Ниш бр. 8689од 24.03.2015. године.

- Услови за заснивање радног односа за послове из тачке Iа су:

- Услови за заснивање радног односа за послове из тачке Iб су:

- Услови за заснивање радног односа за послове из тачке Iв су:

- Услови за заснивање радног односа за послове из тачке Iг су:

- Услови за заснивање радног односа за послове из тачке Iд су:

- Услови за заснивање радног односа за послове из тачке Iђ су:

- Услови за заснивање радног односа за послове из тачке Iе су:

III

Кандидати су у обавези да поднесу пријаву са тачном назнаком за које радно место се пријављују, као и кратку биографију (CV) са контакт подацима (адреса, телефон и е-mail).

Уз пријаву кандидати подносе оверене копије следеће документације:

 

 

Решењем директора Клиничког центра Ниш формираће се Комисија која ће на основу увида у приспелу докуметацију пријављених кандидата одабрати кандидате који испуњавају услове огласа и који ће ући у ужи избор кандидата за пријем у радни однос.

Одабрани кандидати ће бити позвани на разговор са Комисијом а у циљу давања предлога о избору кандидата.

Коначну одлуку о избору кандидата за пријем 42 здравственaрадника у радниоднос на неодређено време са пуним радним временом донеће директор Клиничког центра Ниш, на основу извештаја Комисије.

IV

Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

V

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на порталу Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет страници Клиничког центра Ниш.

VI

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

VII

Приложена документација за оглас неће се враћати кандидатима.

VIII

Обавештење о термину за обављање разговора пријављених кандидата који испуњавају услове огласа са Комисијом биће накнадно објављено на интернет презентацији Клиничког центра Ниш (www.kcnis.rs).

IX

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа, већ ће резултати бити објављени на интернет презентацији Клиничког центра Ниш (www.kcnis.rs).

X

Пријаве се подносе лично на писарници Клиничког центра Ниш или путемпрепорученепоште на адресу:

 

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ,

БУЛ. ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 48

СА НАПОМЕНОМ “ЗА ОГЛАС” И НАПОМЕНОМ ЗА КОЈЕ СЕ РАДНО МЕСТО КОНКУРИШЕ

 

Комплетан ОГЛАС у PDF-у можете преузети кликом на икону !

сайт города Винницы
секреты красоты и молодости