ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ 45 ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

автомобильный онлайн журнал
новости рынка недвижимости
Датум креирања петак, 20 октобар 2017 12:50

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ

Бр.        33251 /1 

Датум:  20.10.2017. год._

 

На основу члана 24. Статута Клиничког центра Ниш, члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС"бр. 1/15), Уредбом о изменама и допунама Уредбе Владе Републике Србије о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Сл.гласник РС"бр. 22/15, 59/15), а за потребе Клиничког центра Ниш и Одлуке директора Клиничког центра Ниш бр. 32251 од 20.10.2017. године, директор Клиничког центрa Ниш расписује

 

О  Г  Л  А  С

ЗА ПРИЈЕМ 45 ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА У РАДНИ ОДНОС

НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ

РАДИ ЗАМЕНЕ ПРИВРЕМЕНО ОДСУТНИХ ЗАПОСЛЕНИХ

 

I

Утврђује се потреба за пријем 45 здравствених радника у радниоднос на одређено време са пуним радним временом ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад и то:

а) 13 виших медицинских сестара-техничара ради попуне радног места виша медицинска сестра-техничарза потребе организационих јединица у Клиничком центру Ниш;

б) 16 медицинских сестара-техничара ради попуне радног места медицинска сестра-техничарза потребе организационих јединица у Клиничком центру Ниш;

в) 3 медицинскe сестрe за здравствену заштиту деце - педијатријскe сестрe ради попуне радног места медицинска сестра за здравствену заштиту деце - педијатријска сестра за потребе организационих јединица у Клиничком центру Ниш;

г) 2 акушерске сестре ради попуне радног места акушерска сестра за потребе организационе јединице у Клиничком центру Ниш;

д) 2 физиотерапеута ради попуне радног места физиотерапеут за потребе организационе јединице у Клиничком центру Ниш;

ђ) 4 лабораторијска техничара ради попуне радног места лабораторијски техничарза потребе организационе јединице у Клиничком центру Ниш;

e) 2 виша радиолошка техничара ради попуне радног места виши радиолошки техничар за потребе организационе јединице у Клиничком центру Ниш;

ж) 1 виши физиотерапеут ради попуне радног места виши физиотерапеут за потребе организационе јединице у Клиничком центру Ниш;

з) 2 вишe гинеколошкe-акушерскe сестрe ради попунерадног места виша гинеколошко-акушерска сестра за потребе организационе јединице у Клиничком центру Ниш.

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I су услови који су прописани Законом о раду за заснивање радног односа ("Сл. гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 – одлука УС) и Правилником о организацији и систематизацији послова Клиничког центра Ниш бр. 8689од 24.03.2015. године.

- Услови за заснивање радног односа за пословеиз тачке Iа су:

- Услови за заснивање радног односа за пословеиз тачке Iб су:

- Услови за заснивање радног односа за послове из тачке Iв су:

- Услови за заснивање радног односа за пословеиз тачке Iг су:

- Услови за заснивање радног односа за пословеиз тачке Iд су:

- Услови за заснивање радног односа за пословеиз тачке Iђ су:

- Услови за заснивање радног односа за пословеиз тачке Iе су:

- Услови за заснивање радног односа за пословеиз тачке Iж су:

- Услови за заснивање радног односа за пословеиз тачке Iз су:

III

 

Kандидати подносе пријаву и оверене копије следеће документације:

 

Решењем директора Клиничког центра Ниш формираће се Комисија која ће на основу увида у приспелу докуметацију пријављених кандидата одабрати кандидате који испуњавају услове огласа и који ће ући у ужи избор кандидата за пријем у радни однос.

Одабрани кандидати могу бити позвани на разговор са Комисијом а у циљу давања предлога о избору кандидата.

Коначнуодлукуо избору кандидата за пријем 45 здравствених радника у радниоднос на одређено време са пуним радним временом ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на раддонеће директор Клиничког центра Ниш, на основу извештаја Комисије.

IV

Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

 

V

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на порталу Националне службе за запошљавање.Оглас ће бити објављен и на интернет страници Клиничког центра Ниш.

 

VI

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

VII

Приложена документација за оглас неће се враћати кандидатима.

 

VIII

Обавештење о термину за обављање разговора пријављених кандидата који испуњавају услове огласа са Комисијом биће накнадно објављено на интернет презентацији Клиничког центра Ниш (www.kcnis.rs).

 

IX

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа, већ ће резултати бити објављени на интернет презентацији Клиничког центра Ниш (www.kcnis.rs).

 

X

Пријаве се подносе лично на писарници Клиничког центра Ниш или путем препоручене поште на адресу:

 

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ,

БУЛ. ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 48

СА НАПОМЕНОМ “ЗА ОГЛАС” И НАПОМЕНОМ ЗА КОЈЕ СЕ РАДНО МЕСТО КОНКУРИШЕ

 

 

Комплетан ОГЛАС у PDF-у можете преузети кликом на икону !

сайт города Винницы
секреты красоты и молодости