ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ 4 ЗДРАВСТВЕНА РАДНИКА У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ

автомобильный онлайн журнал
новости рынка недвижимости
Датум креирања петак, 09 фебруар 2018 00:00

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ

Бр.        4165/1

Датум:  09.02.2018. год._

                       

 

На основу члана 24. Статута Клиничког центра Ниш и члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 1/15), Уредбе Владе Републике Србије о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС" бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015), Закључка 51 Број: 112-11613/2017 од 28. новембра 2017. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и Одлуке директора Клиничког центра Ниш бр. 4165 од 09.02.2018. године, директор Клиничког центрa Ниш расписује

 

 

О  Г  Л  А  С

ЗА ПРИЈЕМ 4 ЗДРАВСТВЕНА РАДНИКА У РАДНИ ОДНОС

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ

 

 

I

Утврђује се потреба за пријем 4 здравствена радника у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и то:

 

а) 2 више медицинске сестре-техничара ради попуне радног места виша медицинска сестра-техничар за потребе организационих јединица у Клиничком центру Ниш;

б) 2 медицинске сестаре-техничара ради попуне радног места медицинска сестра-техничар за потребе организационих јединица у Клиничком центру Ниш;

 

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I су услови који су прописани Законом о раду за заснивање радног односа ("Сл. гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 – одлука УС) и Правилником о организацији и систематизацији послова Клиничког центра Ниш бр. 8689 од 24.03.2015. године.

- Услови за заснивање радног односа за послове из тачке Iа су:

- Завршена виша медицинска школа – општи смер, положен стручни испит, VI степен стручне спреме.

- Услови за заснивање радног односа за послове из тачке Iб су:

- Завршена средња медицинска школа – општи смер, положен стручни испит.

 

III

 

Kандидати подносе пријаву и оверене копије следеће документације:

 

 

Решењем директора Клиничког центра Ниш формираће се Комисија која ће на основу увида у приспелу докуметацију пријављених кандидата одабрати кандидате који испуњавају услове огласа и који ће ући у ужи избор кандидата за пријем у радни однос.

Одабрани кандидати могу бити позвани на разговор са Комисијом а у циљу давања предлога о избору кандидата.

Коначну одлуку о избору кандидата за пријем 4 здравственa радника у радни однос на неодређено време са пуним радним временом донеће директор Клиничког центра Ниш, на основу извештаја Комисије.

 


IV

 

Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

 

V

 

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на порталу Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет страници Клиничког центра Ниш.

 

VI

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

VII

 

Приложена документација за оглас неће се враћати кандидатима.

 

VIII

 

Обавештење о термину за обављање разговора пријављених кандидата који испуњавају услове огласа са Комисијом биће накнадно објављено на интернет презентацији Клиничког центра Ниш (www.kcnis.rs).

 

IX

 

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа, већ ће резултати бити објављени на интернет презентацији Клиничког центра Ниш (www.kcnis.rs).

 

X

 

Пријаве се подносе лично на писарници Клиничког центра Ниш или путем препоручене поште на адресу:

 

 

 

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ,

БУЛ. ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 48

СА НАПОМЕНОМ “ЗА ОГЛАС” И НАПОМЕНОМ ЗА КОЈЕ СЕ РАДНО МЕСТО КОНКУРИШЕ

Комплетан ОГЛАС у PDF-у можете преузети кликом на икону !

сайт города Винницы
секреты красоты и молодости