1ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ 24 ЗДРАВСТВЕНA РАДНИКА У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ РАДИ ЗАМЕНЕ ПРИВРЕМЕНО ОДСУТНИХ ЗАПОСЛЕНИХ

автомобильный онлайн журнал
новости рынка недвижимости
Датум креирања петак, 09 фебруар 2018 00:00

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ

Бр.        4166/1

Датум:  09.02.2018. год.

                      

На основу члана 24. Статута Клиничког центра Ниш, члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе("Сл.гласник РС"бр. 1/15), Уредбе Владе Републике Србије о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Сл.гласник РС"бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015) и Одлуке директора Клиничког центра Ниш бр. 4166 од 09.02.2018. године, директор Клиничког центрa Ниш расписује

 

 

О  Г  Л  А  С ЗА ПРИЈЕМ 24 ЗДРАВСТВЕНAРАДНИКА У РАДНИ ОДНОС

НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ РАДИ ЗАМЕНЕ

ПРИВРЕМЕНО ОДСУТНИХ ЗАПОСЛЕНИХ

 

 

I

Утврђује се потреба за пријем 24 здравственa радника у радн иоднос на одређено време са пуним радним временом ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад и то:

 

а) 5 виших медицинских сестара-техничара ради попуне радног места виша медицинска сестра-техничар за потребе организационих јединица у Клиничком центру Ниш;

б) 16 медицинских сестара-техничара ради попунерадног местамедицинска сестра-техничар за потребе организационих јединица у Клиничком центру Ниш;

в) 1 виши физиотерапеут ради попуне радног меставиши физиотерапеут за потребе организационе јединице у Клиничком центру Ниш;

г) 2 физиотерапеута ради попуне радног места физиотерапеут за потребе организационе јединице у Клиничком центру Ниш;

 

II

Услови за заснивањерадног односа за послове из тачке I су услови који су прописани Законом о раду за заснивање радног односа ("Сл. гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 – одлука УС) и Правилником оорганизацији исистематизацији послова Клиничког центра Ниш бр. 8689од 24.03.2015. године.

 

-Услови за заснивање радног односа за пословеиз тачке Iа су:

-Услови за заснивање радног односа за пословеиз тачке Iб су:

-Услови за заснивање радног односа за пословеиз тачке Iв су:

-Услови за заснивање радног односа за пословеиз тачке Iг су:

 

III

 

Kандидати подносепријаву и оверенекопијеследећедокументације:

 

 

Решењем директора Клиничког центра Ниш формираће се Комисија која ће на основу увида у приспелу докуметацију пријављених кандидата одабрати кандидате који испуњавају услове огласа и који ће ући у ужи избор кандидата за пријем у радни однос.

Одабрани кандидати могу бити позвани на разговор са Комисијом а у циљу давања предлога о избору кандидата.

Коначнуодлукуо избору кандидата за пријем 24 здравственaрадника у радниоднос на одређено време са пуним радним временом ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на раддонеће директор Клиничког центра Ниш, на основу извештаја Комисије.

IV

Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

V

Рок за подношењепријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на порталу Националне службе за запошљавање.Оглас ће бити објављен и на интернет страници Клиничког центра Ниш.

VI

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

VII

Приложена документација за оглас неће се враћати кандидатима.

VIII

Обавештење о термину за обављање разговора пријављених кандидата који испуњавају услове огласа са Комисијом биће накнадно објављено на интернет презентацији Клиничког центра Ниш (www.kcnis.rs).

IX

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа, већ ће резултати бити објављени на интернет презентацији Клиничког центра Ниш (www.kcnis.rs).

X

Пријаве се подносе лично на писарници Клиничког центра Ниш или путемпрепорученепоште на адресу:

 

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ,

БУЛ. ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 48

СА НАПОМЕНОМ “ЗА ОГЛАС” И НАПОМЕНОМ ЗА КОЈЕ СЕ РАДНО МЕСТО КОНКУРИШЕ

 

Комплетан ОГЛАС у PDF-у можете преузети кликом на икону !

сайт города Винницы
секреты красоты и молодости