ОГЛАС за пријем 50 здравственa радника на одређено време

автомобильный онлайн журнал
новости рынка недвижимости
Датум креирања четвртак, 01 март 2018 13:57

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ

Бр.        ____6414/1       

Датум:  01.03.2018. год._

                      

На основу члана 7. став 1 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС"бр. 1/2015), Споразума о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за здравственеустанове чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС"бр. 3/2018), Измене Кадровског плана за Клинички центар Ниш број: 112-01-505/2017-02 од 19. децембра 2017. године, Одлуке директора Клиничког центра Ниш бр. 6414 од 01.03.2018. године, као и члана 24. Статута Клиничког центра Ниш, Директор Клиничког центра Ниш расписује

 

О  Г  Л  А  С

ЗА ПРИЈЕМ 50 ЗДРАВСТВЕНAРАДНИКА У РАДНИ ОДНОС

НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ

 

 

I

Утврђује се потреба за пријем 50 здравственa радника у радни однос на одређено време са пуним радним временом и то:

 

а) 13 виших медицинских сестара-техничара ради попуне радног места виша медицинска сестра-техничарза потребе организационих јединица у Клиничком центру Ниш;

б) 25 медицинских сестара-техничарa ради попуне радног места медицинска сестра-техничарза потребе организационих јединица у Клиничком центру Ниш;

в) 4 медицинскe сестрe за здравствену заштиту деце - педијатријскe сестрe ради попуне радног места медицинска сестра за здравствену заштиту деце - педијатријска сестраза потребе организационих јединица у Клиничком центру Ниш;

г) 1 лабораторијског техничара ради попуне радног месталабораторијски техничарза потребе организационе јединице у Клиничком центру Ниш;

д) 5 виших радиолошких техничара ради попуне радног места виши радиолошки техничар за потребе организационих јединица у Клиничком центру Ниш;

ђ) 1 вишег физиотерапеута ради попуне радног места виши физиотерапеут за потребе организационе јединице у Клиничком центру Ниш;

е) 1 акушерске сестре ради попуне радног места акушерска сестра за потребе организационе јединице у Клиничком центру Ниш.

 

II

Услови за заснивањерадног односа за послове из тачке I су услови који су прописани Законом о раду за заснивање радног односа ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/2017) и Правилником оорганизацији исистематизацији послова Клиничког центра Ниш бр. 8689од 24.03.2015. године.

 

-Услови за заснивање радног односа за послове из тачке Iа су:

-Услови за заснивање радног односа за послове из тачке Iб су:

-Услови за заснивање радног односа за послове из тачке Iв су:

-Услови за заснивање радног односа за послове из тачке Iг су:

-Услови за заснивање радног односа за послове из тачке  Iд су:

-Услови за заснивање радног односа за послове из тачке Iђ су:

-Услови за заснивање радног односа за послове из тачке Iе су:

III

Kандидати подносе пријаву и оверене копије следеће документације:

Решењем директора Клиничког центра Ниш,формираће се Комисија која ће на основу увида у приспелу докуметацију пријављених кандидата одабрати кандидате који испуњавају услове огласа и који ће ући у ужи избор кандидата за пријем у радни однос.

Одабрани кандидати могу бити позвани на разговор са Комисијом а у циљу давања предлога о избору кандидата.

Коначну одлуку о избору кандидата за пријем 50 здравственa радника у радни однос на одређено време са пуним радним временом донеће директор Клиничког центра Ниш, на основу извештаја Комисије.

IV

Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

V

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на порталу Националне службе за запошљавање.Оглас ће бити објављен и на интернет страници Клиничког центра Ниш.

VI

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

VII

Приложена документација за оглас неће се враћати кандидатима.

VIII

Обавештење о термину за обављање разговора пријављених кандидата који испуњавају услове огласа са Комисијом биће накнадно објављено на интернет презентацији Клиничког центра Ниш (www.kcnis.rs).

IX

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа, већ ће резултати бити објављени на интернет презентацији Клиничког центра Ниш (www.kcnis.rs).

X

Пријаве се подносе лично на писарници Клиничког центра Ниш или путемпрепорученепоште на адресу:

 

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ,

БУЛ. ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 48

СА НАПОМЕНОМ “ЗА ОГЛАС” И НАПОМЕНОМ ЗА КОЈЕ СЕ РАДНО МЕСТО КОНКУРИШЕ

 

Комплетан ОГЛАС у PDF-у можете преузети овде

сайт города Винницы
секреты красоты и молодости