Насловна О нама Огласи / Конкурси ОГЛАС за пријем 9 доктора медицине на специјализацији у радни однос на одређено време

ОГЛАС за пријем 9 доктора медицине на специјализацији у радни однос на одређено време

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ
Број:     32435/1      
Датум:  10.10.2018. године

На основу члана 7. став 1 Посебног колективног уговора за здравственеустанове чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС"бр. 1/2015), Споразума о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе("Сл.гласник РС"бр. 3/2018), Одлуке директора Клиничког центра Ниш бр. 32435од 08.10.2018. године, као и члана 24. Статута Клиничког центра Ниш, директор Клиничког центра Ниш расписује

О  Г  Л  А  С

ЗА ПРИЈЕМ 9 ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈИ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ

 

I

Утврђује се потреба за пријем 9 доктора медицине на специјализацији, и то:

 • 2 доктора медицине на специјализацији из радијационе онкологије за потребе Клинике за онкологију,
 • 2 доктора медицине на специјализацији из радијационе онкологије за потребе Одељења за хематоонкологију Клинике за дечје интерне болести,
 • 3доктора медицине на специјализацији из анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије,
 • 1 доктора медицине на специјализацији из абдоминалне хирургије и
 • 1 доктора медицине на специјализацији из гинекологије и акушерства

на одређено време са пуним радним временом, а најдуже до 24 месеца, за потребе Клиничког центра Ниш.

II

Услови за заснивањерадног односа за послове из тачке I су услови који су прописани Законом о раду за заснивање радног односа ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/2017), Правилником оорганизацији исистематизацији послова Клиничког центра Ниш бр. 12355од 18.04.2018. годинеи Каталогом радних места Клиничког центра Ниш бр. 12355/1 од 18.04.2018. године.

 

Услови за заснивање радног односа за послове доктора медицинена специјализацији су:

            Високо образовање:

            на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.       септембра 2005. године;

            на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо   образовање до 10. септембра 2005. године.

            Додатна знања / испити / радно искуство

            стручни испит;

            лиценца;

            oдобрена специјализација из одговарајуће гране медицине.

 

III

Уз пријаву кандидати подносе оверене копије следеће документације:

 

 • Пријаву за оглас са тачном назнаком за које радно место се пријављују, као и краткубиографију(CV) са контакт подацима (адреса, телефон и е-mail);
 • Диплома о завршеном медицинском факултету;
 • Уверење о положеном стручном испиту;
 • Решење Министарства здравља Републике Србије о одобреној специјализацији из одговарајуће гранемедицине;
 • Решење медицинског факултета о упису на специјалистичке студије из одговарајуће гране медицине;
 • Дозволаза рад - лиценцаиздатaод надлежне коморе (акоје кандидат из радног односа) или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу);
 • Уверење надлежног органа да се против кандидата не води кривични поступак(датум издавања не старији од 6 месеци);
 • Уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван (датум издавања не старији од 6 месеци);
 • Уверење о држављанству Републике Србије(датум издавања не старији од 6 месеци);
 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • Копијурадне књижице (уколико је кандидат поседује)

IV

Решењем директора Клиничког центра Ниш формираће се Комисија састављена од компетентних стручњака из одговарајуће гране медицине, која ће на основу увида у приспелу документацију пријављених кандидата одабрати кандидате који испуњавају услове огласа и који ће ући у ужи избор кандидата за пријем у радни однос.

Одабрани кандидати ће бити позвани на разговор-интервју (додатно тестирање, провера практичних знања, способности и вештина и оцене на разговору), а у циљу давања предлога о избору кандидата.

Коначну одлуку о избору кандидата за пријем 9 доктора медицине на специјализацији у радни однос на одређено време са пуним радним временом донеће директор Клиничког центра Ниш, на основу извештаја Комисије.

V

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на порталу Националне службе за запошљавање.Оглас ће бити објављен и на интернет страници Клиничког центра Ниш.

VI

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

VII

Приложена документација за оглас неће се враћати кандидатима.

VIII

Обавештење о термину за обављање разговора пријављених кандидата који испуњавају услове огласа са Комисијом биће накнадно објављено на интернет презентацији Клиничког центра Ниш (www.kcnis.rs).

IX

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа, већ ће резултати бити објављени на интернет презентацији Клиничког центра Ниш (www.kcnis.rs).

X

Пријаве се подносе лично на писарници Клиничког центра Ниш или путемпрепорученепоште на адресу:

 

 

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ,

БУЛ. ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 48

СА НАПОМЕНОМ “ЗА ОГЛАС” И НАПОМЕНОМ ЗА КОЈЕ СЕ РАДНО МЕСТО КОНКУРИШЕ

 

Комплетан ОГЛАС у .PDF формату можете преузети овде

О нама

Kлинички центар у Нишу је републичка установа основана 14.11.1990. године, друга је по величини у Србији и опслужује цео југоисток и југ Србије, са око три милиона становника. Установа је наставна база Медицинског факултета у Нишу, у којој у настави и образовању нових кадрова учествује и око 240 стручњака запослених у Клиничком центру, који су на факултету наставници и сарадници.

Контакт

Клинички центар Ниш

 • Тел: (018) 506-906
 • Факс: (018) 4235-186
 • E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Адреса: Булевар Др. Зорана Ђинђића 48

Администратор

Владан Митић                                
(PHP, HTML & Flash Developer)