Насловна О нама Огласи / Конкурси

ОГЛАСИ / КОНКУРСИ

19 нов
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ
Број:      41561/1
Датум:   19.11.2019. године

На основу члана 7. став 1 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС"бр. 106/18),Измене измене Кадровског плана за Клинички центар Ниш број 112-01-200/2018-02 од 28.02.2019. године, Одлуке директора Клиничког центра Ниш бр.41561 од 19.11.2019. године, као и члана 24. Статута Клиничког центра Ниш, директор Клиничког центра Ниш расписује

 

О  Г  Л  А  С

за пријем 33 ЗДРАВСТВЕНА РАДНИКА у радни однос на одређено време са пуним радним временом ради замене привремено одсутних запослених

 

I

            Утврђује се потреба за пријем 33 здравствена радникау радни однос на одређено време са пуним радним временом ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад и то:

 

      а) 11 виших медицинских сестара – техничара општег смера,

      б) 15 медицинских сестара–техничараопштег смера,

      в)   2 виша радиолошка техничара,

       г)   1 гинеколошко-акушерска сестра,

      д)   1 медицинске сестре за здравствену заштиту деце-педијатријске сестре,

      ђ)   1 виши физиотерапеут и

      е)   2 фармацеутска техничара.

          

     

 II

 

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I су услови који су прописани Законом о раду за заснивање радног односа ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017и 95/18–аутентично тумачење), Правилником о организацији и систематизацији послова Клиничког центра Ниш бр. 12355од 18.04.2018. године и Каталогом радних места Клиничког центра Ниш бр. 12355/1 од 18.04.2018. године.

Услови за заснивање радног односа за послове Iа су:

 • Завршена виша медицинска школа – општи смер,положен стручни испит.

Услови за заснивање радног односа за послове Iб су:

 • Завршена средња медицинска школа- општи смер, положен стручни испит.

Услови за заснивање радног односа за послове Iв су:

 • Завршена виша медицинска школа – одсек за више радиолошке техничаре,положен стручни испит.

Услови за заснивање радног односа за послове Iг су:

 • Завршена средња медицинска школа – одсек за гинеколошко-акушерске сестре,положен стручни испит.

Услови за заснивање радног односа за послове Iд су:

 • Завршена средња медицинска школа – одсек за медицинске сестре за здравствену заштиту деце-педијатријске сестре,положен стручни испит.

Услови за заснивање радног односа за послове Iђ су:

 • Завршена виша медицинска школа – одсек за више физиотерапеуте,положен стручни испит.

Услови за заснивање радног односа за послове Iе су:

 • Завршена средња медицинска школа – одсек за фармацеутске техничаре,положен стручни испит.

 

III

 

Уз пријаву на оглас са тачном назнаком за које послове се пријављују, кратком биографијом (CV)са контакт подацима(адреса, broj телефона и e-mail)кандидати подносе оверене копије следеће документације:

 • Сведочанства за сваки разред средње медицинске школе (уколико се кандидат пријављује за послове за које је предвиђена средња медицинска школа),
 • Диплома више или средње школе о стеченом образовању одговарајућег смера;
 • Уверење о положеном стручном испиту;
 • Дозвола за рад - лиценцаи здатa од надлежне коморе (акоје кандидат из радног односа) или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу);
 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (датум издавања не старији од 6 месеци);
 • Уверење да кандидат није осуђиван (датум издавања не старији од 6 месеци);
 • Уверење о држављанству Републике Србије(датум издавања не старији од 6 месеци);
 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Очитана лична карта;
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • Копија радне књижице (уколико је кандидат поседује).

 

      Решењем директора Клиничког центра Ниш,формираће се Комисија која ће на основу увида у приспелу докуметацију пријављених кандидата одабрати кандидате који испуњавају услове огласа и који ће ући у ужи избор кандидата за пријем у радни однос.

      Одабрани кандидати могу бити позвани на разговор са Комисијом а у циљу давања предлога о избору кандидата.

      Коначну одлуку о избору кандидата за пријем 33 здравствена радникау радни однос на одређено време са пуним радним временом ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад, донеће директор Клиничког центра Ниш, на основу извештаја Комисије.

IV

      Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

V

      Рок за подношењепријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на порталу Националне службе за запошљавање.Оглас ће бити објављен и на интернет страници Клиничког центра Ниш.

VI

      Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

VII

      Приложена документација за оглас неће се враћати кандидатима.

VIII

      Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа, већ ће резултати бити објављени на интернет презентацији Клиничког центра Ниш (www.kcnis.rs).

IX

     Пријаве се подносе лично на писарници Клиничког центра Ниш или путемпрепорученепоште на адресу:

 

 

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ,

Булевар дрЗорана Ђинђића бр. 48

СА НАПОМЕНОМ “ЗА ОГЛАС” И НАПОМЕНОМ ЗА КОЈЕ СЕ РАДНО МЕСТО КОНКУРИШЕ

19 нов
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ
Број:       41610/1
Датум:    19.11.2019. године

На основу члана 7. став 1 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 106/2018), Закључка Министарства здравља Републике Србије за Клинички центар Ниш број: 112-10873/2019 од 30.10.2019.године, Одлуке директора Клиничког центра Ниш бр.41610 од 19.11.2019. године, као и члана 24. Статута Клиничког центра Ниш, директор Клиничког центра Ниш расписује

О  Г  Л  А  С

за пријем1 ДИПЛОМИРАНОГ ПСИХОЛОГА

у радни односна неодређено времеса пуним радним временом

I

Утврђује се потреба за пријем 1 дипломираног психолога у радни однос на неодређено време са пуним радним временом.

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I су услови који су прописани Законом о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење), Правилником о организацији и систематизацији послова Клиничког центра Ниш бр. 12355 од 18.04.2018. године и Каталогом радних места Клиничког центра Ниш, бр. 12355/1 од 18.04.2018. године.

Услови за заснивање радног односа за послове  дипломираног психолога су:

 • Завршено високо образовање на студијама другог степена мастер академских студија, положен стручни испит.

III

     Уз пријаву на оглас са тачном назнаком за које послове се пријављују, кратком биографијом (CV)са контакт подацима(адреса, broj телефона и e-mail)кандидати подносе оверене копије следеће документације:

 • Диплома о стеченом високом образовању;
 • Уверење о положеном стручном испиту;
 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (датум издавања не старији од 6 месеци);
 • Уверење да кандидат није осуђиван (датум издавања не старији од 6 месеци);
 • Уверење о држављанству Републике Србије (датум издавања не старији од 6 месеци);
 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Очитана лична карта;
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • Копију радне књижице (уколико је кандидат поседује, није обавезно).

Решењем директора Клиничког центра Ниш, формираће се Комисија која ће на основу увида у приспелу докуметацију пријављених кандидата одабрати кандидате који испуњавају услове огласа и који ће ући у ужи избор кандидата за пријем у радни однос.

Одабрани кандидати могу бити позвани на разговор са Комисијом, а у циљу давања предлога о избору кандидата.

Коначну одлуку о избору кандидата за пријем 1 дипломираног психолога у радни однос на неодређено време са пуним радним временом донеће директор Клиничког центра Ниш, а на основу извештаја Комисије.

 IV

        Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

V

        Рок за подношењепријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на порталу Националне службе за запошљавање.Оглас ће бити објављен и на интернет презентацији Клиничког центра Ниш.

VI

        Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

VII

        Приложена документација за оглас неће се враћати кандидатима.

VIII

      Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа, већ ће резултати бити објављени на интернет презентацији Клиничког центра Ниш (www.kcnis.rs).

IX

     Пријаве се подносе лично на писарници Клиничког центра Ниш или путемпрепорученепоште на адресу:

 

 

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ,

Булевар др Зорана Ђинђића бр. 48

СА НАПОМЕНОМ “ЗА ОГЛАС” И НАПОМЕНОМ ЗА КОЈЕ СЕ РАДНО МЕСТО КОНКУРИШЕ

30 JULY_SHORT

Одлуку о избору у PDF формату можете преузети кликом на икону !

10 JULY_SHORT

Одлуку о избору у PDF формату можете преузети кликом на икону !

О нама

Kлинички центар у Нишу је републичка установа основана 14.11.1990. године, друга је по величини у Србији и опслужује цео југоисток и југ Србије, са око три милиона становника. Установа је наставна база Медицинског факултета у Нишу, у којој у настави и образовању нових кадрова учествује и око 240 стручњака запослених у Клиничком центру, који су на факултету наставници и сарадници.

Контакт

Клинички центар Ниш

 • Тел: (018) 506-906
 • Факс: (018) 4235-186
 • E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. , Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Адреса: Булевар др Зорана Ђинђића 48
 •               18108 Ниш

Администратор

Владан Митић                                
(PHP, HTML & Flash Developer)