ОГЛАСИ / КОНКУРСИ

27 нов
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ
Број:     33564/1      
Датум:  27.11.2020. год.

                      

На основу члана 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС"бр.  96/2019 i 58/2020 - Aнекс I), Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу (Службени гласник РС", бр. 23 од 10. марта 2020, 24 од 11. марта 2020, 27 од 13. марта 2020, 28 од 14. марта 2020, 30 од 15. марта 2020, 32 од 16. марта 2020, 35 од 18. марта 2020, 37 од 19. марта 2020, 38 од 20. марта 2020, 39 од 21. марта 2020, 43 од 27. марта 2020, 45 од 28. марта 2020, 48 од 31. марта 2020, 49 од 1. априла 2020, 59 од 22. априла 2020, 60 од 24. априла 2020, 66 од 7. маја 2020, 67 од 8. маја 2020, 72 од 12. маја 2020, 73 од 13. маја 2020, 75 од 15. маја 2020, 76 од 21. маја 2020, 84 од 12. јуна 2020, 98 од 10. јула 2020, 100 од 16. јула 2020, 106 од 7. августа 2020, 107 од 14. августа 2020, 108 од 20. августа 2020, 116 од 16. септембра 2020), Дописа Министарства Здравља бр.06-00-3-7/2020-02 од 25.новембра 2020.године о Допуни записника са седнице Комисије за кадрове здравствених установа одржане 17.новембра 2020.године и Одлуке в.д.директора Клиничког центра Ниш бр.33564 од 27.11.2020.године, расписује се

 

О  Г  Л  А  С

ЗА ПРИЈЕМ

641  ЗДРАВСТВЕНОГ РАДНИКА У РАДНИ ОДНОС на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

СА ПУНИМ, ОДНОСНО СКРАЋЕНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ (СА ПРОБНИМ РАДОМ У ТРАЈАЊУ ОД 6 МЕСЕЦИ)

ЗА ПОТРЕБЕ НОВОИЗГРАЂЕНЕ КОВИД БОЛНИЦЕ У КРУШЕВЦУ

I

            Утврђује се потреба за пријем 641 здравственог радника у радни однос на неодређено време са пуним радним временом (са пробним радом у трајању од 6 месеци) за потребе Клиничког центра Ниш-Ковид болница Крушевац и то:

 • 40    доктора медицине, односно доктора медицине специјалисте анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије,
 • 20    доктора медицине, односно доктора медицине специјалисте пнеумофтизиологије,
 • 10    доктора медицине, односно доктора медицине специјалисте кардиологије,
 • 5      доктора медицине, односно доктора медицине специјалисте ендокринологије,
 • 5      доктора медицине, односно доктора медицине специјалисте нефрологије,
 • 3      доктора медицине, односно доктора медицине специјалисте хематологије,
 • 5      доктора медицине, односно доктора медицине специјалисте интерне медицине,
 • 5      доктора медицине, односно доктора медицине специјалисте инфектологије,
 • 3      доктора медицине, односно доктора медицине специјалисте гинекологије и акушерства,
 • 3      доктора медицине, односно доктора медицине специјалисте опште хирургије,
 • 1      доктор медицине, односно доктора медицине специјалисте урологије,
 • 10    доктора медицине, односно доктора медицине специјалисте ургентне медицине,
 • 1      доктор медицине, односно доктора медицине специјалисте оториноларингологије,
 • 1      доктор медицине, односно доктора медицине специјалисте неурологије,
 • 2      доктора медицине, односно доктора медицине специјалисте трансфузиологије,
 • 7      доктора медицине, односно доктора медицине специјалисте радиологије,
 • 3      доктора медицине, односно доктора медицине спец. физикалне мед.и рехабилитације,
 • 2      доктора медицине, односно доктора медицине специјалисте епидемиологије.

УСЛОВИ: Најмање завршен Медицински факултет и положен стручни испит

 

 • 3     дипл.фармацеута за фармацеутску делатност
 • 5     дипл.фармацеута-медицинских биохемичара за лабораторијску дијагностику.

УСЛОВИ: Завршен Фармацеутски факултет и положен стручни испит

 

 • 15    виших/струковних радиолошких техничара,
 • 18    физиотерапеутских техничара са средњом односно вишом стручном спремом,
 • 30    лабораторијских техничара са средњом односно вишом стручном спремом,
 • 2      нутрициониста-дијететичара са средњом односно вишом стручном спремом,
 • 3      фармацеутска техничара са средњом стручном спремом,
 • 439  медицинских сестара-техничара општег смера са средњом стручном спремом.

УСЛОВИ: Завршена средња или виша/струковна медицинска школа одговарајућег смера и положен стручни испит

 

 

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I су услови који су прописани Законом о раду за заснивање радног односа ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017и 95/18–аутентично тумачење), Правилником о организацији и систематизацији послова Клиничког центра Ниш бр. 12355од 18.04.2018. године и Каталогом радних места Клиничког центра Ниш бр. 12355/1 од 18.04.2018. године.

III

Уз пријаву на оглас са тачном назнаком за које послове се пријављују, кратком биографијом (CV) са контакт подацима (адреса, број телефона и e-mail) кандидати подносе оверене копије следеће документације:

 

 • фотокопија дипломе о завршеној школи са којом кандидат конкурише;
 • фотокопија сведочанства од 1. до 4. разреда (за кандидате са IV степеном стручне спреме);
 • уверење о положеном стручном испиту;
 • доказ о радном стажу, уколико кандидат има радног стажа (листинг из ПИО фонда, копија радне књижице и друго);
 • дозвола за рад - лиценца издатa од надлежне коморе (ако је кандидат из радног односа) или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу);
 • уверење о држављанству;
 • очитана лична карта;

 

      Решењем в.д.директора Клиничког центра Ниш,формираће се Комисија која ће на основу увида у приспелу докуметацију пријављених кандидата одабрати кандидате који испуњавају услове огласа и који ће ући у ужи избор кандидата за пријем у радни однос на неодређено време (са пробним радом у трајању од 6 месеци).

      Одабрани кандидати могу бити позвани на разговор са Комисијом а у циљу давања предлога о избору кандидата.

      Коначну одлуку о избору кандидата за пријем 641 здравственог радника у радни однос на неодређено време са пуним радним временом (са пробним радом од 6 месеци), донеће в.д. директор Клиничког центра Ниш, на основу извештаја Комисије.

 

IV

      Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

 

V

      Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на порталу Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет страници Клиничког центра Ниш.

 

VI

      Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

VII

      Приложена документација за оглас неће се враћати кандидатима.

 

VIII

      Обавештење о термину за обављање разговора пријављених кандидата који испуњавају услове огласа са Комисијом биће накнадно објављено на интернет презентацији Клиничког центра Ниш (www.kcnis.rs).

 

IX

      Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа, већ ће резултати бити објављени на интернет презентацији Клиничког центра Ниш (www.kcnis.rs).

 

X

      Пријаве се подносе лично на писарници Клиничког центра Ниш или путем препоручене поште на адресу:

 

 

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ

Бул.др Зорана Ђинђића бр.48

СА НАПОМЕНОМ “ЗА ОГЛАС” И НАПОМЕНОМ ЗА КОЈЕ СЕ РАДНО МЕСТО КОНКУРИШЕ

О нама

Kлинички центар у Нишу је републичка установа основана 14.11.1990. године, друга је по величини у Србији и опслужује цео југоисток и југ Србије, са око три милиона становника. Установа је наставна база Медицинског факултета у Нишу, у којој у настави и образовању нових кадрова учествује и око 240 стручњака запослених у Клиничком центру, који су на факултету наставници и сарадници.

Контакт

Клинички центар Ниш

 • Тел: (018) 506-906
 • Факс: (018) 4235-186
 • E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Адреса: Булевар др Зорана Ђинђића 48
 •               18108 Ниш