ОГЛАС за пријем 83 здравствена радника на одређено време

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ

Бр.        ____12175/1      

Датум:  27.04.2018. год._

                       

На основу члана 7. став 1 Посебног колективног уговора за здравственеустанове чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС"бр. 1/2015), Споразума о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за здравственеустанове чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе("Сл.гласник РС"бр. 3/2018), Измене Кадровског плана за Клинички центар Ниш број: 112-01-505/2017-02 од 19. децембра 2017. године, Одлуке директора Клиничког центра Ниш бр. 12175од 17.04.2018. године, као и члана 24. Статута Клиничког центра Ниш, директор Клиничког центра Ниш расписује

 

О  Г  Л  А  С

ЗА ПРИЈЕМ 83 ЗДРАВСТВЕНА РАДНИКА У РАДНИ ОДНОС

НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ

 

I

Утврђује се потреба за пријем 83 здравствена радникау радни однос на одређено времеса пуним радним временом и то:

а) 20 виших медицинских сестара-техничара ради попуне радног места виша медицинска сестра-техничар за потребе организационих јединица у Клиничком центру Ниш;

б) 27 медицинских сестара-техничарa ради попуне радног места медицинска сестра-техничар за потребе организационих јединица у Клиничком центру Ниш;

в) 5 медицинских сестараза здравствену заштиту деце - педијатријских сестара ради попуне радног места медицинска сестра за здравствену заштиту деце - педијатријска сестра за потребе организационих јединица у Клиничком центру Ниш;

г) 7 лабораторијских техничара ради попунерадног места лабораторијски техничар за потребе организационе јединице у Клиничком центру Ниш;

д) 2 радиолошка техничара ради попунерадног места радиолошки техничар за потребе организационе јединице у Клиничком центру Ниш;

НАПОМЕНА: Уколико се на расписан оглас за пријем  рендген техничара не пријави ни један кандидат са средњом медицинском школом (као што је била ситуација на претходна два огласа из разлога што у евиденцији Националне службе за запошљавање нема ни једног рендген техничара са средњом стручном спремом због укидања тог одсека у средњим медицинским школама од 1991. године), у радни однос ће се примити кандидати са вишом или високом стручном спремом радиолошког смера.

ђ) 8 виших радиолошких техничара ради попуне радног места виши радиолошки техничар за потребе организационих јединица у Клиничком центру Ниш;

е) 6 акушерских сестара ради попуне радног места акушерска сестра за потребе организационе јединице у Клиничком центру Ниш.

ж) 4 виша физиотерапеута ради попунерадног места виши физиотерапеут за потребе организационе јединице у Клиничком центру Ниш;

з) 4 физиотерапеута ради попунерадног места физиотерапеут за потребе организационе јединице у Клиничком центру Ниш;

 

II

Услови за заснивањерадног односа за послове из тачке I су услови који су прописани Законом о раду за заснивање радног односа ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/2017) и Правилником оорганизацији исистематизацији послова Клиничког центра Ниш бр. 8689од 24.03.2015. године.

 

-Услови за заснивање радног односа за пословеиз тачке Iа су:

 • Завршена виша медицинска школа – општи смер, положен стручни испит, VI степен стручне спреме.

-Услови за заснивање радног односа за пословеиз тачке Iб су:

 • Завршена средња медицинска школа – општи смер, положен стручни испит.

-Услови за заснивање радног односа за послове из тачке Iв су:

 • Завршена средња медицинска школа – одсек медицинских сестара за здравствену заштиту деце, положен стручни испит.

-Услови за заснивање радног односа за послове из тачке Iг су:

 • Завршена средња медицинска школа – лабораторијски техничар биохемијског смера,положен стручни испит.

-Услови за заснивање радног односа за послове из тачке Iд су:

 • Завршена средња медицинска школа –радиолошки смер, положен стручни испит, IV степен стручне спреме.
 • (Завршена виша медицинска школа –радиолошки смер, положен стручни испит, VI степен стручне спреме.

у случају да се не пријаве кандидати са средњом стручном спремом).

-Услови за заснивање радног односа за послове из тачке Iђ су:

 • Завршена виша медицинска школа – одсек за радиолошке техничаре, положен стручни испит, VI степен стручне спреме.

-Услови за заснивање радног односа за послове из тачке Iе су:

 •  Завршена средња медицинска школа – одсек акушерских сестара, положен стручни испит.

-Услови за заснивање радног односа за послове из тачке Iж су:

 • Завршена вишамедицинска школа – одсек за физиотерапеута, положен стручни испит, VI степен стручне спреме.

-Услови за заснивање радног односа за послове из тачке Iз су:

 • Завршена средња медицинска школа – одсек за физиотерапеута, положен стручни испит.

III

 

Kандидати подносе пријаву и оверене копије следеће документације:

 

 • Пријаву за оглас са тачном назнаком за које радно место се пријављују, као и краткубиографију(CV) са контакт подацима (адреса, телефон и е-mail);
 • Сведочанства за сваки разред средње медицинске школе;
 • Диплома више или средње школе о стеченом образовању одговарајућег смера;
 • Уверењео положеном стручном испиту;
 • Дозволаза рад - лиценцаиздатaод надлежне коморе (акоје кандидат из радног односа) или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу);
 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (датум издавања не старији од 6 месеци);
 • Уверење да кандидат није осуђиван (датум издавања не старији од 6 месеци);
 • Уверење о држављанству Републике Србије(датум издавања не старији од 6 месеци);
 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Очитана лична карта;
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • Копију радне књижице (уколико је кандидат поседује, није обавезно).

 

Решењем директора Клиничког центра Ниш,формираће се Комисија која ће на основу увида у приспелу докуметацију пријављених кандидата одабрати кандидате који испуњавају услове огласа и који ће ући у ужи избор кандидата за пријем у радни однос.

Одабрани кандидати могу бити позвани на разговор са Комисијом а у циљу давања предлога о избору кандидата.

Коначну одлуку о избору кандидата за пријем 83 здравственa радника у радни однос на одређено време са пуним радним временом донеће директор Клиничког центра Ниш, на основу извештаја Комисије.

IV

Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

V

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на порталу Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет страници Клиничког центра Ниш.

VI

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

VII

Приложена документација за оглас неће се враћати кандидатима.

VIII

Обавештење о термину за обављање разговора пријављених кандидата који испуњавају услове огласа са Комисијом биће накнадно објављено на интернет презентацији Клиничког центра Ниш (www.kcnis.rs).

IX

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа, већ ће резултати бити објављени на интернет презентацији Клиничког центра Ниш (www.kcnis.rs).

X

Пријаве се подносе лично на писарници Клиничког центра Ниш или путем препоручен епоште на адресу:

 

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ,

БУЛ. ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 48

СА НАПОМЕНОМ “ЗА ОГЛАС” И НАПОМЕНОМ ЗА КОЈЕ СЕ РАДНО МЕСТО КОНКУРИШЕ

 

Комплетан ОГЛАС у PDF-у можете преузети овде

О нама

Kлинички центар у Нишу је републичка установа основана 14.11.1990. године, друга је по величини у Србији и опслужује цео југоисток и југ Србије, са око три милиона становника. Установа је наставна база Медицинског факултета у Нишу, у којој у настави и образовању нових кадрова учествује и око 240 стручњака запослених у Клиничком центру, који су на факултету наставници и сарадници.

Контакт

Универзитетски Клинички центар Ниш

 • Тел: (018) 506-906
 • Факс: (018) 4235-186
 • E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Адреса: Булевар др Зорана Ђинђића 48
 •               18108 Ниш