Насловна О нама Огласи / Конкурси

ОГЛАСИ / КОНКУРСИ

27 окт

На основу члана 132. и 133. Закона о здравственој заштити (»Сл. гласник РС« бр. 107/2005, 72/2009 - др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - др. закон, 93/2014, 96/2015 и 106/2015) и члана 19., 20. и 21.Статута Клиничког центра Ниш, Управни одбор

 

Клиничког центра Ниш

на основу ОДЛУКЕ Управног одбора Клиничког центра Ниш

бр. 30509/4 од 23.10.2016. год.

расписује

 

КОНКУРС ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ

ДИРЕКТОРА КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА НИШ

 

за мандатни период од 4 године

 

За директора Клиничког центра Ниш може бити именовано лице које поред законом прописаних општих услова испуњава следеће услове:

I

-       завршен медицински факултет; специјализацију из гране медицине која је из делатности Клиничког центра;  пет година радног стажа по положеном специјалистичком испиту и звање наставника медицинског факултета или завршен правни или економски факултет са завршеном едукацијом из области здравственог менаџмента, најмање пет година радног стажа у области здравствене заштите.

II

Уз пријаву кандидати треба да поднесу доказео испуњености услова конкурса:

-       диплома медицинског факултета (оверена копија) или диплома економског факултета (оверена копија) или диплома правног факултета (оверена копија);

-       уверење о положеном специјалистичком испиту за кандидате са високом школском спремом здравствене струке (оверена копија);

-       уверење или потврда о завршеној едукацији из области здравственог менаџмента за кандидате са високом школском спремом друге струке (оверена копија);

-       потврда о радном стажу по положеном специјалистичком испиту за кандидате са високом школском спремом здравствене струке;

-        потврда о радном стажу у области здравствене заштите за кандидате са високом школскомспремом друге струке;

-       потврда о звању наставника медицинског факултета;

-       уверење да се против кандидата не води кривични поступак, да није под истрагом(датум издавања не старији од 6 месеци);

-       уверење да кандидат није осуђиван (датум издавања не старији од 6 месеци);

-       уверење о држављанству Републике Србије (датум издавања не старији од 6 месеци);

-       извод из матичне књиге рођених;

-       извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);

-       копија радне књижице;

-       кратка биографија са контакт подацима (адреса, телефон и е-маил).

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.

 

Пријаве слати на адресу:

Клинички центар Ниш

Бул. др Зорана Ђинћића бр. 48 Ниш

(са назнаком: »За конкурс за директора Клиничког центра Ниш«)

 

 

Комплетан КОНКУРС у PDF-у можете преузети кликом на икону !

29 JULY_SHORT

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ

Бр.        ___22070/1      

Датум:  29.07.2016. год. 

               

На основу члана 24. Статута Клиничког центра Ниш, члана 37. става 4. тачке 1. Закона о раду ("Сл.гласник РС"бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14), члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе("Сл.гласник РС"бр. 1/15), Уредбом о изменама и допунама Уредбе Владе Републике Србије о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Сл.гласник РС"бр. 22/15, 59/15), Одлуке директора Клиничког центра Ниш бр. 22070од 29.07.2016. године, а за потребе Клиничког центра Ниш, директор КлиничкogцентрaНиш доноси

 

О  Г  Л  А  С

ЗА ПРИЈЕМ 13НЕЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА У РАДНИ ОДНОС

НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ

РАДИ ЗАМЕНЕ ПРИВРЕМЕНО ОДСУТНИХ ЗАПОСЛЕНИХ

 

I

Оглашава се потреба за пријем 13нездравствених радника у радниоднос на одређено време са пуним радним временом ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад и то:

а) хигијеничар - 10 извршиоца за потребе Службе за техничке и друге сличне послове Клиничког центра Ниш;

б) сервир – 2 извршиoцaза потребе Службе за техничке и друге сличне послове Клиничког центра Ниш;

в) монтер централног грејања – 1 извршилац за потребе Службе за техничке и друге сличне послове Клиничког центра Ниш.

 

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I су услови који су прописани Законом о раду за заснивање радног односа ("Сл. гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/2014) и Правилником о организацији и систематизацији послова Клиничког центра Ниш бр. 8689од 24.03.2015. године.

 

-Услови за заснивање радног односа за пословеиз тачке су:

 • осмогодишња школа, Iстепен стручне спреме.

-Услови за заснивање радног односа за пословеиз тачке су:

 • ПК или КВ радник угоститељске струке, III степен стручне спреме.

-Услови за заснивање радног односа за пословеиз тачке су:

 • КВ монтер централног грејања, III степен стручне спреме.

 

III

Уз пријаву кандидати подносе оверене копије следеће документације:

 • Диплома односно документа-сведочанства о завршеном образовању;
 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (датум издавања не старији од 6 месеци);
 • Уверење да кандидат није осуђиван (датум издавања не старији од 6 месеци);
 • Уверење о држављанству Републике Србије (датум издавања не старији од 6 месеци);
 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • Фотокопијарадне књижице;
 • Кратка биографија (CV на једном листу) са контакт подацима (адреса, телефон и е-mail).

 

Решењем директора Клиничког центра Ниш формираће се Комисија која ће на основу увида у приспелу докуметацију пријављених кандидата одабрати кандидате који испуњавају услове огласа и који ће ући у ужи избор кандидата за пријем у радни однос.

Одабрани кандидати ће бити позвани на разговор са Комисијом а у циљу давања предлога о избору кандидата.

Коначну одлуку о избору кандидата за пријем 13 нездравствених радника у радни однос на одређено време са пуним радним временом ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад донеће директор Клиничког центра Ниш, на основу предлога Комисије.

IV

Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

V

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на порталу Националне службе за запошљавање.Оглас ће бити објављен и на интернет страници Клиничког центра Ниш.

VI

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

VII

Приложена документација за оглас неће се враћати кандидатима.

VIII

Обавештење о термину за обављање разговора пријављених кандидата који испуњавају услове огласа са Комисијом биће накнадно објављено на интернет презентацији Клиничког центра Ниш (www.kcnis.rs).

IX

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа, већ ће резултати бити објављени на интернет презентацији Клиничког центра Ниш (www.kcnis.rs).

X

Пријаве се подносе лично на писарници Клиничког центра Ниш или путем препоручене поште на адресу:

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ,

БУЛ. ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 48

СА НАПОМЕНОМ “ЗА ОГЛАС” И НАПОМЕНОМ ЗА КОЈЕ СЕ РАДНО МЕСТО КОНКУРИШЕ

Комплетан ОГЛАС можете преузети кликом на икону !

О нама

Kлинички центар у Нишу је републичка установа основана 14.11.1990. године, друга је по величини у Србији и опслужује цео југоисток и југ Србије, са око три милиона становника. Установа је наставна база Медицинског факултета у Нишу, у којој у настави и образовању нових кадрова учествује и око 240 стручњака запослених у Клиничком центру, који су на факултету наставници и сарадници.

Контакт

Клинички центар Ниш

 • Тел: (018) 506-906
 • Факс: (018) 4235-186
 • E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. , Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Адреса: Булевар др Зорана Ђинђића 48
 •               18108 Ниш