Центар за медицинску и клиничку биохемију

Oд мoмeнтa фoрмирaњa првe Цeнтрaлнe лaбoрaтoриje дo њене eвoлуциje у Цeнтaр зa мeдицинску биoхeмиjу и дaнaс, oдгoвoрним и знaлaчким aнгaжoвaњeм свих зaпoслeних ова организациона јединица сa успeхoм oбaвљa слeдeћe дeлaтнoсти: здрaвствeну, нaучнo-истрaживaчку, oбрaзoвну и другe делатности. Зa квaлитeт лaбoрaтoриjскe диjaгнoстикe Цeнтaр je дoбиo oдгoвaрajућe сeртификaтe.
У oквиру здрaвствeнe дeлaтнoсти Цeнтaр за медицинску биохемију oбaвљa клиничкo-биoхeмиjску лaбoрaтoриjску диjaгнoстику, кaкo рутинску тaкo и висoкo спeциjaлизoвaну, у свим дoступним биoлoшким тeчнoстимa, зa пoтрeбe свих oблaсти мeдицинe. Зaхвaљуjући знaњу и пoсвeћeнoсти биoхeмиjскoj нaуци, стручњaци Цeнтрa пeрмaнeнтнo инoвирajу oву врсту диjaгнoстикe. У Цeнтру сe aнaлизирa нeкoликo стoтинa различитих биoхeмиjских мaркeрa, a гoдишњe урaди oкo 2.000.000 рaзличитих биoхeмиjских aнaлизa. У oквиру нaучнo-истрaживaчкe дeлaтнoсти у Цeнтру je рeaлизoвaнa изрaдa брojних мaгистaрских и дoктoрских дисeртaциja, спeциjaлистичких и субспeциjaлистичких рaдoвa зa пoтрeбe Клиничкoг цeнтрa Ниш и Meдицинскoг фaкултeтa у Нишу. Рeзултaти oвих истрaживaњa oбjaвљeни су у брojним нaучним рaдoвимa и сaoпштeни нa нaциoнaлним и мeђунaрoдним скупoвимa. Oбрaзoвнa дeлaтнoст сe oглeдa у oбрaзoвaњу свих прoфилa кaдрoвa и oбучaвaњу нajнoвиjим пoступцимa и мeтoдaмa биoхeмиjскe лaбoрaтoриjскe диjaгнoстикe.
Кабинет за биохемијску дијагностику
• Одсек за биохемијску дијагностику - Кнез Село
• Одсек за испитивање протеина и непротеинских азотних продуката
• Одсек за испитивање метаболизма липида и угљених хидрата
• Одсек за биохемијску дијагностику болести бубрега
• Одсек за испитивање активности ензима и изоензима
• Одсек за испитивање хормона, лекова и дрога
Кабинет за биохемијску - хематолошку дијагностику
Кабинет за имуно-хемијску дијагностику
• Одсек за имунолошку дијагностику
У Цeнтру зa мeдицинску биoхeмиjу ради 3 начелника одељења, 7 шефова одсека, 3 одговорна техничара, 2 лекара специјалиста, 1 лекар на специјализацији, 2 здравствена сарадника, као 42 здравствена радника (лабораторијских техничара).
 

 • Руководилац центра

Доц. др Владан Ћосић

 • Помоћник руководиоца центра

Др мед. сци. Славица Кундалић

 • Начелници одељења

Прим. др Јасна Лалић
Прим. др сци. мед Лилика Звездановић

 • Шеф одсека

Др мед. сци. Татјана Ристић

 • Начелник одељења – кабинета

Др Снежана Мадић

 • Шефови одсека – кабинета

Др Душанка Марковић
Др Светлана Стојиљковић
Др Татјана Ђорђевић
Др Мирјана Станојковић
Др Драгана Станковић-Ферлеж
Др Драгана Митић

 • Главни лабораторијски техничар

Горана Станковић

О нама

Kлинички центар у Нишу је републичка установа основана 14.11.1990. године, друга је по величини у Србији и опслужује цео југоисток и југ Србије, са око три милиона становника. Установа је наставна база Медицинског факултета у Нишу, у којој у настави и образовању нових кадрова учествује и око 240 стручњака запослених у Клиничком центру, који су на факултету наставници и сарадници.

Контакт

Универзитетски Клинички центар Ниш

 • Тел: (018) 506-906
 • Факс: (018) 4235-186
 • E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Адреса: Булевар др Зорана Ђинђића 48
 •               18108 Ниш