Насловна О нама Огласи / Конкурси

ОГЛАСИ / КОНКУРСИ

11 мар
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ
Број: ­­­­9087/1  
Датум:  11.03.2019. год.
                      

На основу члана 7. став 1 Посебног колективног уговора за здравственеустанове чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе("Сл.гласник РС"бр. 106/2018), Измене измене Кадровског плана за Клинички центар Ниш број 112-01-200/2018-02 од 28.02.2019. године, Одлуке директора Клиничког центра Ниш бр. 9087од 11.03.2019. године, као и члана 24. Статута Клиничког центра Ниш, директор Клиничког центра Ниш расписује

О  Г  Л  А  С

ЗА ПРИЈЕМ 37РАДНИКА У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ РАДИ ЗАМЕНЕ ПРИВРЕМЕНО ОДСУТНИХ ЗАПОСЛЕНИХ ДО ЊИХОВОГ ПОВРАТКА НА РАД

 

I

Утврђује се потреба за пријем 37 здравствених радникау радни однос на одређено време са пуним радним временом ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на ради то:

      а) 9 виших медицинских сестара – техничара,

      б) 21 медицинскесестаре–техничара,

      в)1 вишeг радиолошког техничара,

      г) 1 вишег санитарног техничара / санитарно-еколошког инжењера,

      д) 1 физиотерапеутског техничара,

      д) 3 гинеколошко-акушерске сестре и

      ђ) 1 медицинскe сестрe за здравствену заштиту деце - педијатријскe сестрe.

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I су услови који су прописани Законом о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење), Правилником о организацији и систематизацији послова Клиничког центра Ниш бр. 12355од 18.04.2018. године и Каталогом радних места Клиничког центра Ниш бр. 12355/1 од 18.04.2018. године.

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке су:

 • Завршена вишамедицинска школа– општи смер, положен стручни испит, VIстепен стручне спреме.

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке су:

 • Завршена средња медицинска школа - општи смер, положен стручни испит.

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке су:

 • Завршена виша медицинска школа – одсек за радиолошке техничаре, положен стручни испит, VI степен стручне спреме.

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке су:

 • Завршена виша медицинска школа или висока струковна школа здравствене струке, положен стручни испит.

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке су:

 • Завршена средња медицинска школа – одсек за физиотерапеута, положен стручни испит.

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке су:

 • Завршена средња медицинска школа – одсек гинеколошко-акушерске сестре, положен стручни испит.

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке су:

 • Завршена средња медицинска школа – одсек медицинских сестара за здравствену заштиту деце, положен стручни испит.

III

Уз пријаву кандидати подносе оверене копије следеће документације:

 • Пријаву за оглас са тачном назнаком за које радно место се пријављују, као и краткубиографију (CV) са контакт подацима (адреса, телефон и е-mail);
 • Сведочанства за сваки разред средње медицинске школе;
 • Диплома више или средње школе о стеченом образовању одговарајућег смера;
 • Уверењео положеном стручном испиту;
 • Дозволаза рад - лиценцаиздатaод надлежне коморе (ако је кандидат из радног односа) или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу);
 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (датум издавања не старији од 6 месеци);
 • Уверење да кандидат није осуђиван (датум издавања не старији од 6 месеци);
 • Уверење о држављанству Републике Србије(датум издавања не старији од 6 месеци);
 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Очитана лична карта;
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • Копију радне књижице (уколико је кандидат поседује, није обавезно).

 

Решењем директора Клиничког центра Ниш, формираће се Комисија која ће на основу увида у приспелу докуметацију пријављених кандидата одабрати кандидате који испуњавају услове огласа и који ће ући у ужи избор кандидата за пријем у радни однос.

Одабрани кандидати могу бити позвани на разговор са Комисијом а у циљу давања предлога о избору кандидата.

Коначну одлуку о избору кандидата за пријем 37 здравствених радника у радни однос на одређено време са пуним радним временом ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад донеће директор Клиничког центра Ниш, на основу извештаја Комисије.

IV

Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

V

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на порталу Националне службе за запошљавање.Оглас ће бити објављен и на интернет страници Клиничког центра Ниш.

VI

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

VII

Приложена документација за оглас неће се враћати кандидатима.

VIII

Обавештење о термину за обављање разговора пријављених кандидата који испуњавају услове огласа са Комисијом биће накнадно објављено на интернет презентацији Клиничког центра Ниш (www.kcnis.rs).

IX

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа, већ ће резултати бити објављени на интернет презентацији Клиничког центра Ниш (www.kcnis.rs).

X

Пријаве се подносе лично на писарници Клиничког центра Ниш или путем препоручене поште на адресу:

 

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ,

БУЛ. ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 48

СА НАПОМЕНОМ “ЗА ОГЛАС” И НАПОМЕНОМ ЗА КОЈЕ СЕ РАДНО МЕСТО КОНКУРИШЕ

 

О нама

Kлинички центар у Нишу је републичка установа основана 14.11.1990. године, друга је по величини у Србији и опслужује цео југоисток и југ Србије, са око три милиона становника. Установа је наставна база Медицинског факултета у Нишу, у којој у настави и образовању нових кадрова учествује и око 240 стручњака запослених у Клиничком центру, који су на факултету наставници и сарадници.

Контакт

Клинички центар Ниш

 • Тел: (018) 506-906
 • Факс: (018) 4235-186
 • E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. , Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Адреса: Булевар Др. Зорана Ђинђића 48

Администратор

Владан Митић                                
(PHP, HTML & Flash Developer)