ОГЛАСИ / КОНКУРСИ

19 апр
УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ
Број:       13156/1
Ниш,       19.04.2021.године

На основу члана 24. Закона о раду (,,Сл.гласник РС,, бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017- одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење),  члана 7. став 1 Посебног колективног уговора за здравственеустанове чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе("Сл.гласник РС"бр. 96/19 и 58/2020-анекс 1), Измене Кадровског плана Клиничког центра Ниш за 2020.годину бр:112-01-31/2020-02 од 24.12.2020.године, члана 24. Статута Клиничког центра Ниши Одлуке в.д.директора Универзитетског клиничког центра Ниш број:13156 од 19.04.2021.године,  расписује

 

О  Г  Л  А  С

за пријем  60 здравствених радника у радни однос на неодређено време са

СА ПУНИМ, ОДНОСНО СКРАЋЕНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ (СА ПРОБНИМ РАДОМ У ТРАЈАЊУ ОД 6 МЕСЕЦИ)

ЗА ПОТРЕБЕ НОВОИЗГРАЂЕНЕ КОВИД БОЛНИЦЕ У КРУШЕВЦУ

 

 

I

            Утврђује се потреба за пријем 60 здравствених радникау радни однос на неодређено време са пуним, односно скраћеним радним временом (са пробним радом у трајању од 6 месеци) за потребе новоизграђене Ковид болнице у Крушевцу и то:

 

  а)   5 доктора медицине, односно доктора медицине специјалисте анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије

  б)    2 доктора медицине, односно доктора медицине специјалисте инфектологије,

в)    1 дипломираног психолога

г)    2 виша санитарна техничара/санитарно-еколошка инжењера

  д)  50 медицинских сестара/техничара општег смера

 

 

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I су услови који су прописани Законом о раду за заснивање радног односа ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС,113/2017и 95/18-аутентично тумачење),  Правилником о организацији и систематизацији послова Клиничког центра Ниш бр. 12355од 18.04.2018. године и Каталогом радних места Клиничког центра Ниш бр. 12355/1 од 18.04.2018. године.

Услови за заснивање радног односа за послове Iа и Iб су:

 • Најмање завршен Медицински факултет и положен стручни испит.

Услови за заснивање радног односа за послове Iв су:

 • Завршено високо образовање на студијама другог степена мастер академских студија, положен стручни испит

Услови за заснивање радног односа за послове Iг су:

 • Завршена вишамедицинска школа или висока струковна школа здравствене струке,положен стручни испит.

Услови за заснивање радног односа за послове Iд су:

 • Завршена средња медицинска школа- општи смер, положен стручни испит.

 

III

Уз пријаву на оглас са тачном назнаком за које послове се пријављују, кратком биографијом (CV) са контакт подацима (адреса, број телефона и e-mail) кандидати подносе оверене копије следеће документације:

 

 • Диплома о завршеном високом образовању
 • Диплома више или средње школе о стеченом образовању одговарајућег смера,
 • Сведочанства за сваки разред средње медицинске школе (уколико се кандидат пријављује за послове за које је предвиђена средња медицинска школа),
 • Уверење о положеном стручном испиту;
 • Дозвола за рад - лиценца издатa од надлежне коморе (ако је кандидат из радног односа) или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу);
 • Очитана лична карта;
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);

 

      Решењем в.д.директора Универзитетског клиничког центра Ниш,формираће се Комисија која ће на основу увида у приспелу докуметацију пријављених кандидата одабрати кандидате који испуњавају услове огласа и који ће ући у ужи избор кандидата за пријем у радни однос.

      Одабрани кандидати могу бити позвани на разговор са Комисијом а у циљу давања предлога о избору кандидата.

 

      Коначну одлуку о избору кандидата за пријем 60 здравствених радника у радни однос на неодређено време са пуним, односно скраћеним радним временом (са пробним радом у трајању од 6 месеци) за потребе новоизграђене Ковид болнице у Крушевцу донеће в.д. директор Универзитетског клиничког центра Ниш, на основу извештаја Комисије.

 

IV

      Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

 

V

      Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на порталу Националне службе за запошљавање.Оглас ће бити објављен и на интернет презентацији Универзитетског клиничког центра Ниш.

 

VI

      Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

VII

      Приложена документација за оглас неће се враћати кандидатима.

 

VIII

      Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа, већ ће резултати бити објављени на интернет презентацији Универзитетског клиничког центра Ниш (www.kcnis.rs).

 

IX

     Пријаве се подносе лично на писарници Универзитетског клиничког центра Ниш или путем препоручене поште на адресу:

 

 

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ

Булевар дрЗорана Ђинђића бр. 48

СА НАПОМЕНОМ “ЗА ОГЛАС” И НАПОМЕНОМ ЗА КОЈЕ СЕ РАДНО МЕСТО КОНКУРИШЕ

О нама

Kлинички центар у Нишу је републичка установа основана 14.11.1990. године, друга је по величини у Србији и опслужује цео југоисток и југ Србије, са око три милиона становника. Установа је наставна база Медицинског факултета у Нишу, у којој у настави и образовању нових кадрова учествује и око 240 стручњака запослених у Клиничком центру, који су на факултету наставници и сарадници.

Контакт

Универзитетски Клинички центар Ниш

 • Тел: (018) 506-906
 • Факс: (018) 4235-186
 • E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Адреса: Булевар др Зорана Ђинђића 48
 •               18108 Ниш